راکت بولت ها و صفحه بولت ها برای بستن و مهار بولت استفاده شده در روش نیلینگ و سایر پروژه های ژئومکانیک ( معدن، تونل، پل، سد، شیب، ترانشه ) می باشند که با توجه به عدم وجود خستگی و تحمل فشارهار های بسیار بالا در محصولات بیسکا می تواند ضریب اطمینان بیشتری را برای طراحی های مهندسی ایجاد نماید.

شرکت های مرتبط

Close Menu